POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO RUDAMAMA.COM

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Adrianna Wiltos prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ruda Mama, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: 81 Alexander Drive, Aberdeen. Ab24 2XD, Wielka Brytania i adres do doręczeń: Sienkiewicza 33, 32-332 Bukowno, UTR (numer identyfikacji podatkowej): 1380762637, adres poczty elektronicznej: info@rudamama.com - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, tj.: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO”], ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U., poz. 1000) oraz - w zakresie w jakim zachowała moc - ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, a także wszelkimi innymi przepisami wykonawczymi do RODO (w Rzeczypospolitej Polskiej) wraz z późniejszymi zmianami oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych.

1.4.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5.Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2.CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.Cel i podstawa prawna przetwarzania przez Administratora danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta wynika z działań podejmowanych przez nich w Sklepie internetowym.

2.2.Administrator przetwarza dane osobowe Klienta lub Usługobiorcy, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub - jeżeli ma zastosowanie - do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. W przypadku Klienta dotyczy to umowy sprzedaży towarów oferowanych w Sklepie internetowym. W odniesieniu do Usługobiorcy - dla świadczenia usług drogą elektroniczną („Usług elektronicznych” - „Konto” lub „Newsletter”).

2.3.Przepisy prawa mogą wymagać od Administratora przetwarzania danych osobowych Klienta i Usługobiorcy dla innych celów - np. podatkowych i rachunkowych.

2.4.Podanie przez Klienta lub Usługobiorcę danych oznaczonych jako wymagane jest wymogiem umownym. Ani Klient ani Usługobiorca nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek danych. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy.

2.5.W przypadku personalizowania produktów może dojść do przetwarzania jeszcze innych danych osobowych, np. wizerunku. Dokonując takiego zamówienia, Klient oświadcza, że uzyskał stosowne zgody osób, których wizerunek zamieszczony jest w przekazanym Administratorowi materiale. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest również niezbędność do wykonania umowy.

3. FORMULARZE KONTAKTOWE

3.1.Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możecie Państwo podać również inne dane w celu ułatwienia kontaktu, w tym przedstawienia jeszcze bardziej spersonalizowanej oferty. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (adresu e-mail) jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania (w tym udzielenia odpowiedzi), a ich niepodanie skutkować będzie niestety brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Państwa zgoda, a celem: udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz prowadzenie ewentualnej dalszej korespondencji. Zgodę na przetwarzanie danych możecie odwołać Państwo w każdym momencie poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem (info@rudamama.com). Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

4. SOCIAL MEDIA

4.1.Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), jak również kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem funkcjonalności w nich udostępnionych. Przetwarzane w ten sposób dane to (o ile dotyczy): imię, nazwisko, pseudonim, a także inne, które mogą zostać w ten sposób przez Państwa podane.

4.2.Dane te przetwarzane są wyłącznie w związku z prowadzeniem poszczególnych profili, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu świadczonych przez Administratora usług oraz produktów, a także w celu umożliwienia komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnych produktów oraz usług, a także budowaniu i utrzymywaniu relacji z klientami (w tym potencjalnymi) oraz współpracownikami.

5. INNE PRZYPADKI

5.1.Dane osobowe Usługobiorców i Klientów mogą być przetwarzane przez Administratora również w następujących przypadkach:
1.1.1 Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
- przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności (wykazanie spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa),
- marketing bezpośredni produktów Administratora,
- prowadzenie analiz aktywności odwiedzających Sklep internetowy, a także ich preferencji w celu poprawy jakości stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług - w celach analitycznych i statystycznych,
- ochrona praw Administratora: w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń (lub obrony przed takowymi).

6.PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

6.1.Usługobiorca lub Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

7.1.Usługobiorca lub Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

8.PRAWO DO SPRZECIWU

8.1.Usługobiorca lub Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jego dotyczących, gdy:
1.1.2 przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się ten Użytkownik/Klient,
1.1.3 dane osobowe danego Użytkownika/Klienta przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

9.ODBIORCY DANYCH

9.1.Dane osobowe Klientów i Usługobiorców udostępniamy zaufanym partnerom Administratora, którzy wspomagają nas w jak najlepszej obsłudze klienta. Są to: dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych (w tym hosting), osoby i podmioty, które wykonują usługi prawne, księgowe, rachunkowe, osoby i podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub umowy o współpracę, banki i operatorzy płatności, dostawcy oprogramowania, aplikacji i narzędzi służących do zarządzania sklepem lub wspierających jego prowadzenie, osoby i podmioty świadczące usługi statystyczne oraz analityczne, a także przedsiębiorstwa pocztowe i kurierskie.

10. OKRES PRZEZ JAKI PRZETWARZAMY DANE

10.1.Okres przez który Administrator przetwarza dane zależny jest od celu, w jakim dane zostały zebrane.

10.2.W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży - do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu (lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta lub Administratora lub też w przypadku rozwiązania umowy) w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z umową (jak również obrony przed takowymi) - do czasu upływu terminów przedawnienia takich roszczeń oraz

- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

10.3.W przypadku zawarcia umowy Usługi Elektronicznej - przez czas obowiązywania zawartej z nami umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z umową (jak również obrony przed takowymi) oraz

- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

10.4.W przypadku uzasadnionego interesu Administratora - do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

10.5.W przypadku zgody - dane osobowe przetwarzane są do czasu jej wycofania.

10.6.Niezależnie od powyższego, w celu rozliczalności, tj. wykazania przestrzegania przez Administratora przepisów o ochronie danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub nośników informacji je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

10.7.Po upływie okresu przetwarzania wszelkie dane osobowe są nieodwracalnie usuwane.

11. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

11.1.Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

11.2.Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
1.1.4 identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
1.1.5 zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
1.1.6 zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
1.1.7 dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
1.1.8 prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

11.3.Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo, niemożliwe może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

11.4.Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

11.5.w przeglądarce Chrome

11.6.w przeglądarce Firefox

11.7.w przeglądarce Internet Explorer

11.8.w przeglądarce Opera

11.9.w przeglądarce Safari

11.10.w przeglądarce Microsoft Edge

11.11.Pliki cookies mogą jednak zawierać informacje, które kwalifikują się jako dane osobowe. Informacje zebrane z plików cookies, które zostały zapisane na Państwa urządzeniu, a które to informacje kwalifikują się jako dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora oraz zaufanych partnerów Administratora. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w plikach cookies jest analityka oraz statystyka strony. Zgodę na przetwarzanie danych możecie odwołać Państwo w każdym momencie poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem (info@rudamama.com). Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

11.12.Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

12. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

12.1.Państwa dane mogą być przekazywane poza Unię Europejską - do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wyłącznie jednak podmiotom uczestniczącym w programie Tarcza Prywatności („Privacy Shield”) zatwierdzonym na mocy decyzji Komisji Europejskiej.

13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

13.1.Państwa danych osobowych nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).